جلسه ماهانه مدیران جهاددانشگاهی واحد استان گلستان

۱۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۱ ۱۱
نام تهیه‌کننده: حدیثه پاسندی

جلسه ماهانه  معاونین و مدیران جهاددانشگاهی واحد استان گلستان  در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی گلستان برگزار شد.

جلسه ماهانه مدیران جهاددانشگاهی واحد استان گلستان
جلسه ماهانه مدیران جهاددانشگاهی واحد استان گلستان
جلسه ماهانه مدیران جهاددانشگاهی واحد استان گلستان
جلسه ماهانه مدیران جهاددانشگاهی واحد استان گلستان
جلسه ماهانه مدیران جهاددانشگاهی واحد استان گلستان
جلسه ماهانه مدیران جهاددانشگاهی واحد استان گلستان
جلسه ماهانه مدیران جهاددانشگاهی واحد استان گلستان
جلسه ماهانه مدیران جهاددانشگاهی واحد استان گلستان
جلسه ماهانه مدیران جهاددانشگاهی واحد استان گلستان
جلسه ماهانه مدیران جهاددانشگاهی واحد استان گلستان
جلسه ماهانه مدیران جهاددانشگاهی واحد استان گلستان