اخبار عمومی

انعقاد قرارداد طرح  تحقیقاتی مهاجرت پذیری  بین جهاددانشگاهی استان گلستان با اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان

انعقاد قرارداد طرح تحقیقاتی مهاجرت پذیری بین جهاددانشگاهی استان گلستان با اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان

قرارداد طرح پژوهشی شناسایی و آسیب‌پذیری ظرفیت‌های مهاجرت‌پذیری استان گلستان در جذب سرمایه‌های مهاجرین داخلی در قالب شرکت‌های تعاونی بین جهاددانشگاهی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان منعقد گردید

ادامه مطلب