تجاری سازی و اشتغال

اداره کل ورزش و جوان گلستان می‌تواند نقش مهمی در حمایت از کسب و کار جوانان ایفا کند
معاون تجاری‌سازی پارک‌ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی:

اداره کل ورزش و جوان گلستان می‌تواند نقش مهمی در حمایت از کسب و کار جوانان ایفا کند

معاون تجاری‌سازی پارک‌ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان می‌تواند نقش بسیار مهمی در حمایت از کسب و کار جوانان ایفا کند.

ادامه مطلب
دیدارمدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در گلستان باسرپرست معاونت مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی گلستان.

دیدارمدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در گلستان باسرپرست معاونت مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی گلستان.

در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی مدیر اجرایی این طرح دراستان گلستان با سرپرست معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان گلستان دیدار وگفتگو کرد.

ادامه مطلب
دیدارمدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در گلستان باسرپرست معاونت مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی گلستان.

دیدارمدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در گلستان باسرپرست معاونت مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی گلستان.

در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی مدیر اجرایی این طرح دراستان گلستان با سرپرست معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان گلستان دیدار وگفتگو کرد.

ادامه مطلب