اخبار عمومی

بازدید مدیراجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان ازکارگاه های خیاطی  درشهر گرگان

بازدید مدیراجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان ازکارگاه های خیاطی درشهر گرگان

در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از کارگاه خیاطی خانم قربانی مدرس و پیشران خیاطی و فروش درشهرستان گرگان بازدید کردند.

ادامه مطلب