اخبار عمومی - آرشیو

مدیراجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان:بهبود معیشت ورفاه  خانوار  متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان اولویت ماست

مدیراجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان:بهبود معیشت ورفاه خانوار متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان اولویت ماست

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان گفت:بهبود معیشت و رفاه خانوار متقاضیان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان اولویت ما است

ادامه مطلب